HTMLエンティティ一覧

ぱっと見られる一覧がすぐに見つからなかったので自作。

表示 エンティティ 文字コード
  nbsp “ ”
¡ iexcl “¡”
¢ cent “¢”
£ pound “£”
¤ curren “¤”
¥ yen “¥”
¦ brvbar “¦”
§ sect “§”
¨ uml “¨”
© copy “©”
ª ordf “ª”
« laquo “«”
¬ not “¬”
­ shy “­”
® reg “®”
¯ macr “¯”
° deg “°”
± plusmn “±”
² sup2 “²”
³ sup3 “³”
´ acute “´”
µ micro “µ”
para “¶”
· middot “·”
¸ cedil “¸”
¹ sup1 “¹”
º ordm “º”
» raquo “»”
¼ frac14 “¼”
½ frac12 “½”
¾ frac34 “¾”
¿ iquest “¿”
À Agrave “À”
Á Aacute “Á”
 Acirc “”
à Atilde “Ô
Ä Auml “Ä”
Å Aring “Å”
Æ AElig “Æ”
Ç Ccedil “Ç”
È Egrave “È”
É Eacute “É”
Ê Ecirc “Ê”
Ë Euml “Ë”
Ì Igrave “Ì”
Í Iacute “Í”
Î Icirc “Δ
Ï Iuml “Ï”
Ð ETH “Д
Ñ Ntilde “Ñ”
Ò Ograve “Ò”
Ó Oacute “Ó”
Ô Ocirc “Ô”
Õ Otilde “Õ”
Ö Ouml “Ö”
× times “×”
Ø Oslash “Ø”
Ù Ugrave “Ù”
Ú Uacute “Ú”
Û Ucirc “Û”
Ü Uuml “Ü”
Ý Yacute “Ý”
Þ THORN “Þ”
ß szlig “ß”
à agrave “à”
á aacute “á”
â acirc “â”
ã atilde “ã”
ä auml “ä”
å aring “å”
æ aelig “æ”
ç ccedil “ç”
è egrave “è”
é eacute “é”
ê ecirc “ê”
ë euml “ë”
ì igrave “ì”
í iacute “í”
î icirc “î”
ï iuml “ï”
ð eth “ð”
ñ ntilde “ñ”
ò ograve “ò”
ó oacute “ó”
ô ocirc “ô”
õ otilde “õ”
ö ouml “ö”
÷ divide “÷”
ø oslash “ø”
ù ugrave “ù”
ú uacute “ú”
û ucirc “û”
ü uuml “ü”
ý yacute “ý”
þ thorn “þ”
ÿ yuml “ÿ”